Προμήθειες Ξενοδοχείων

SERVICE OVERVIEW

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας προμηθειών και σχεδιασμού αποτελεσματικών προμηθειών στηριζόμενοι:
– Στο σχεδιασμό (χρόνος, ποσότητα, τιμή, προϋπολογισμός κόστους, αριθμός εντολών αγοράς, αγοραστική ικανότητα κ.λπ.)
– Στην έρευνα
– Παρακολούθηση – ανάλυση – σύγκριση αποτελεσμάτων
– Στην υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών και εφαρμογή βελτιώσεων
– Στην εφαρμογή της μεθόδου benchmarking
– Στην αποτίμηση και σύγκριση του ελέγχου της προμηθευτικής δραστηριότητας
– Στην αξιολόγηση των προμηθευτών
με κύριο στόχο τη βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας, ορίζοντας τη λειτουργία των προμηθειών ως μια συστηματική διαδικασία απόφασης αγοράς για ένα αντικείμενο – υλικό – προϊόν – εμπόρευμα ή υπηρεσία.